Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

Αντικείμενο του έργου ήταν η χωρική – θεματική καταγραφή και η μετάπτωση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕYΑΛ σε ένα Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου. Το σύστημα λειτουργεί σε πλήρως γραφικό περιβάλλον και διαχειρίζεται την τοπολογία του δικτύου ύδρευσης, σε συνδυασμό με γεωγραφικές πληροφορίες. Τα απαραίτητα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία Σχεσιακή Χωρική Βάση Δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσωτερικές εφαρμογές του συστήματος, ή από άλλες εξωτερικές εφαρμογές.

Ειδικότερα προβήκαμε σε:

 • Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
  • Δημιουργία χωρικού Υποβάθρου για εισαγωγή σε GIS.
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων – Πληροφοριών (Geodatabase).
  • Ανάπτυξη του συστήματος GIS.
 • Δημιουργία Web GIS – Online εφαρμογών.
  • Online εφαρμογές.
  • Εφαρμογή για Mobile και Tablet Συσκευές (IOS και Android).
Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΔ.Ε.Υ.Α. Λάρισας -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΔ.Ε.Υ.Α. Λάρισας -- χαρακτηριστική φωτογραφία